Rechten van betrokkenen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de betrokkenen in staat ‘in control’ te zijn over zijn eigen persoonsgegevens. De betrokkenen hebben meer en uitgebreidere rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en de verwerking daarvan.

Betrokkenen hebben onder de AVG de volgende rechten:

 1. Recht van inzage;
 2. Recht op rectificatie en aanvulling;
 3. Recht op vergetelheid (gegevenswissing);
 4. Recht op beperking van de verwerking;
 5. Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens);
 6. Recht van bezwaar tegen verwerking;
 7. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren.

Onderstaand worden de procedures omtrent deze rechten van betrokkene toegelicht.

2. Recht op inzage
Als Hertek uw persoonsgegevens verwerkt dan heeft u het recht te weten welke gegevens dit zijn. Ook heeft u het recht om te weten waarvoor Hertek uw gegevens precies gebruikt en, indien van toepassing,met wie deze worden gedeeld.

U kan alleen persoonsgegevens over uzelf opvragen, niet over anderen. U hoeft geen reden aan te geven voor een inzageverzoek. Bij gegevens van een kind jonger dan 16 jaar wordt een inzageverzoek door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger gedaan.

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen Hertek. U heeft recht op de volgende informatie over de verwerking:

 • a) het doel van de verwerking;
 • b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • c) of er gegevens aan derden worden doorgegeven, en zo ja, welke partijen dat zijn;
 • d) doorgifte aan andere landen of internationale organisaties;
 • e) indien mogelijk de verwachte bewaartermijn van uw gegevens;
 • f) welke verdere rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens;
 • g) dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • h) of uw persoonsgegevens uit andere bronnen dan uzelf worden gehaald, en zo ja, welke;
 • i) of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming/profileren, en zo ja, hoe dit werkt en de mogelijke gevolgen voor u.

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt doen, neemt u contact op met Hertek. Dit kunt u doen door de onderstaande relevante voorbeeldbrief in te vullen en op te sturen naar/ af te leveren op ons kantoor te Weert. Om zeker te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren. Dit kunt u doen door langs te komen op ons kantoor te Weert. Dit adres is:

Hertek B.V.
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert

2.1 Overzicht persoonsgegevens
Binnen 4 weken ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt. Bij grote of complexe verzoeken kan de termijn met maximaal 3 maanden worden verlengd. Dit wordt binnen een maand naar u gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of u meent dat Hertek ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven, dan kunt u bezwaar maken. Tevens is het uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of daar juridische hulp bij te zoeken.

2.2 Geen inzage in uitzonderlijke gevallen
In specifieke gevallen is het voor Hertek toegestaan om een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens af te wijzen. Enkel indien er sprake is van een goede reden in verband met onderstaande situaties is dit toegestaan:

 • a) de veiligheid van de staat;
 • b)het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten;
 • c) gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
 • d) het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of;
 • e) de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;

Ook is het voor Hertek mogelijk om uw inzageverzoek gedeeltelijk te weigeren indien dit vereist is voor de afscherming van persoonsgegevens van een ander. De ander zal eerst in staat worden gesteld om zijn mening te geven over het verzoek wanneer u deze gegevens wilt inzien.

3 Recht op rectificatie, vergetelheid, beperking van en bezwaar tegen verwerking, dataportabiliteit en menselijke blik bij besluiten.

Mocht u onjuistheden hebben aangetroffen in de persoonsgegevens die door Hertek zijn verwerkt dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te rectificeren, verwijderen, af te schermen of aan te vullen. Dit geldt ook wanneer u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of dat zij door Hertek in strijd met de wet worden gebruikt. Daarnaast heeft u ook het recht op dataportabiliteit en het recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling. Een korte uitleg van uw rechten vindt u onderstaand:

1. Recht of rectificatie
Betrokkenen hebben het recht om rectificatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

2. Recht op vergetelheid
Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. Mensen kunnen aan organisaties vragen om hun gegevens te wissen met een beroep op hun recht op vergetelheid.

3. Recht op beperking tegen verwerking
Dit recht geeft betrokkenen in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens.

4. Recht op bezwaar tegen verwerking
Betrokkenen hebben het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Iemand kan om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken.

5. Recht op dataportabiliteit
Het recht op dataportabiliteit houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

6. Recht op een menselijke blik bij besluiten
Indien een organisatie een besluit neemt op grond van automatisch verwerkte gegevens – en daar zitten voor de betrokkenen consequenties aan – dan kan de betrokkenen zich op dit recht beroepen. De organisatie dient een nieuw besluit te nemen waarbij een mense de gegevens beoordeeld.

Hertek maakt geen gebruik van besluiten op grond van automatisch verwerkte gegevens.

Indien u – vanwege bijzondere omstandigheden - bezwaar heeft tegen de verwerking van persoonsgegevens door Hertek kunt u dit tevens aangeven. Daarbij is het wel noodzakelijk om deze bijzondere omstandigheden nauwkeurig te beschrijven.

Als u een verzoek tot rectificatie, vergetelheid, dataportabiliteit, beperking van - en bezwaar tegen verwerking en geautomatiseerde besluitvorming wilt doen neemt u contact op met Hertek. Dit kunt u doen door de voor u relevante voorbeeldbrief in te vullen en op te sturen naar/ af te leveren op ons kantoor te Weert. Onderstaand vindt u deze voorbeeldbrieven. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren. Dit kunt u doen door langs te komen op ons kantoor te Weert. Dit adres is:

Hertek B.V.
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert

Download hier een van onderstaande voorbeeldbrieven: