Kennisdocument: Wijzigingen en impact Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Een van de besluiten binnen deze Omgevingswet is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl bevat rijksregels over het bouwen, in stand houden, gebruiken en slopen van bouwwerken en is een herziene versie van het Bouwbesluit. Naast de regels die afkomstig zijn uit het Bouwbesluit 2012, zijn er o.a. ook de Woningwet, het Besluit energieprestatie gebouwen en de daarmee in verband staande ministeriële regelingen in opgenomen.

In het kennisdocument Wijzigingen en impact Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn de rondom veiligheidsinstallaties relevante veranderingen en bijbehorende gevolgen voor u in kaart gebracht, met name alle facetten behorende bij brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties en noodverlichting.

Download Kennisdocument: Wijzigingen en impact Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

(*) Dit veld is verplicht.